• غربگرایان ایرانی شادی فراوانی کردند بابت آنچه #تسلیم کره شمالی در مقابل امریکا می‌خواندند. اکنون خوب است بنگرند که پسر جوان کیم ایل سونگ چگونه به ترامپ درس دیپلماسی می‌دهد.