• ده نوع مزاحم اینترنتی که حتماً سراغمان می‌آیند ترول‌ها گرچه همه‌جا کمین کرده‌اند، اما می‌شود همۀ کارهاشان را پیش‌بینی کرد (الیز مورو، لایف‌وایر، ۱۰۰۰ کلمه، ۶ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۰۴۹/