• معاون معاونت علمی رئیس جمهور مطرح کرد: ارتقای شرکت‌های دانش بنیان با فعالیت در بورس http://dlvr.it/QbBLhd