• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/20 ساعت 12:08

    اگر بدونِ توجه به مهربانی خدا، به عذاب جهنم نگاه کنی، سعی می‌کنی آن را فراموش کنی؛ چون تلخ است. ولی اگر از دالان مهربانی خدا به خوف از جهنم برسی، دیگر آن را فراموش نمی‌کنی؛ بلکه دوست داری مدام دربارۀ این ترس با خدا صحبت کنی و-مثل بچه‌ای که از چیزی ترسیده- به آغوش خدا پناه ببری.