• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/04/20 ساعت 23:23

    روزنامه گاردین: ترامپ بی‌ادب، زورگو، زن‌ستیز، چاپلوس دیکتاتورها،خودشیفته مشمئز کننده وتهدیدی برای اروپاست. روزنامه‌انگلیسی گاردین وقتی بااین اوصاف از #ترامپ یادمی کند چگونه غربزدگان واداده داخلی از #مذاکره مستقیم و توافق با این موجود چموش دم می‌زنند!