• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 19:46

    بررسی‌های تطبیقی آمارهای نشر حاکی از افزایش ۱۱ درصدی تعداد عناوین، افزایش ۱۴ درصدی قیمت متوسط و کاهش ۱۰ درصدی شمارگان متوسط کتاب در سال ۹۶ است.