• ‍ جامعه کنونی درگیر «بافت موقعیت ارتباطی هشدار»است. روابط عمومی‌ها بدانند شفاف سازی ، گزارش عملکرد نویسی نیست روابط عمومی برای«باز امید آفرینی» و برگشت آرامش منجر به اعتماد بایستی برنامه ارتباطات و استراتژی «بافت موقعیت ارتباطی هشدار »را طراحی کنند.