• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/20 ساعت 12:08

    اگر به مهربانی خدا، خوب توجه کنی، کم‌کم به خوف از خدا و ترس از دوزخ هم می‌رسی؛ این خوف، ادامه و نتیجۀ همان توجه به مهربانی خداست. چون محبت خدا را چشیده‌ای، نمی‌توانی قهر و غضبش را تحمل کنی!