• می‌دانم این صدا به جایی نمی‌رسد، این هم که با خطای یک خانم جوان چگونه باید برخورد کرد البته محل گفت وگوست اما آنها که جو گیر شده و علیه دین و ایمان ملت شوریده اند مستحضر باشند فردا اگر به حریم زن و دختری تجاوز شد، مسئولند.