• وقتی عزیزی می‌میره فقدانش درد داره اما جزئیات دیگه‌ای هستن که عمیقا روح آدم رو می‌سوزونن. آخ آخر، اشکی که گوشه چشم می‌مونه، صدایی که زندگی می‌خواد، رنگی که می‌پره. می‌مونن پس ذهنت. پاک نمی‌شن. مث خون گوشه لب عمویی که عاشق #فرانسه بود و اگر امشب بود می‌رفت برای همه بستنی می‌خرید