• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/04/20 ساعت 17:38

    مدتى است ناوهاى آمریکایى سر عقل آمده اند و براى ادب کردنشان نیاز چندانى به بازداشت تفنگداران دریایى یا هشدار قایقهاى تندرو نبوده است.