• طبق آخرین اطلاعات کسب شده، دشان رفته تو ستینگ و سرعت امباپه رو تا ته بالا برده.