• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/20 ساعت 15:45

    من اهل رقابت نیستم. هربار که پیش اومده کسی دست دراز کرده به هرچی که دوست داشتم کشیدم کنار، سهمم رو واگذار کردم و ظاهرا نشستم به تماشا اما از درون شکستم …