• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/04/20 ساعت 18:09

    اهنگ اینجا ایرانه بهرام بعد این همه سال هنوز زنده است و تازه. یعنی این همه سال درجا زدیم. تلخه خیلی تلخ