• رییس کمیسیون کسبو‌کارهای نوین دانشبنیان اتاق ایران: دولت از شرکتهای بزرگ حمایت مالی کند، نه ازاستارتآپها http://twib.in/l/gE۸AMLA۴۵۹۴e via @webna