• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/20 ساعت 14:34

    رقابت مخرب #بانک‌‌ها در افزایش سود پول . سود پول،فریبنده است.صاحبان وجوه کلان و صاحبان کارخانه،پول خود را به بانکی واگذار می‌کنند که بیشتر سود بدهد و این پاشنه آشیل نظام بانکی است. این روش، غلط است