• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 20:00

    هفتمین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و در غیاب متهم سوم برگزار شد