• علیرضا نجف زاده   ARNAJAFZADEH@

    1397/04/20 ساعت 15:34

    گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود گاهی بساط عیش خودش جور میشود گاهی دگر تهیه بدستور میشود گه جور میشود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور میشود گاهی هزار… https://www.instagram.com/p/BlFso۶kh۳۸X/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱p۸f۵۳wtw۰wk۰ …