• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/20 ساعت 12:08

    یکی از وجوه رقّت قلب، خوف از عذاب الهی است؛ آدم قسی‌القلب، جهنم را درک نمی‌کند که بخواهد از آن بترسد! چون مهربانی خدا را درک نمی‌کند و احساس نیازش به رحمت الهی کم است، لذا دوری از رحمت خدا-در جهنم- را هم درک نمی‌کند.