• رویداد استارتاپی همفکر ۲۰ تیر در تهران، کرمان، تنکابن و قوچان برگزار می‌شود. http://twib.in/l/۴Mrk۴n۵qp۷۸E via @webna