• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/20 ساعت 09:20

    آ.روحانی به مجلس قول داده بودکه تیم اقتصادی خود راتغییر دهد اماحالا که مجلس ۲هفته به تعطیلات رفته، فکرمی‌کندهمه چیز خاموش شده اما مجلس بعدازاین تعطیلات این موضوع را دنبال خواهد کرد. دولت حتماًباید درنحوه اعطای #ارز روش خودراتغییر دهد وسیستم مدیریت اقتصادی کشورراپالایش کند.