• زندگی و مرگ از دل بی‌نظمی سرچشمه می‌گیرد؟ - ممکن است ترمودینامیک جای فرگشت را در توضیح حیات بگیرد (فیلیپ بال، وایرد، ۴۱۰۰ کلمه، ۲۴ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۰۵۰/