• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/20 ساعت 09:01

    #روسیه در یکسال گذشته از طریق روابط خوب با #عربستان چهار تریلیون روبل سود کرده است. شوخیه مگه؟ در سیاست دوست و دشمن دائمی نداریم. فقط منافع ملی دائمی داریم.