• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/04/20 ساعت 16:41

    روحانیت و روشنفکری تزاحم ندارند. آنچه تزاحم داره گفتن حرفی خلاف دین به اسم دین است.