• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/20 ساعت 16:03

    بعضی عجب صدای خوشی دارند. مثل پیچش باد در میان برگ درختان . حتی همینقدر حال بد را خوش می‌کنند.