• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 16:25

    «محمد گرجی» به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی آسمان منصوب شد