• ترامپ و زنش قشنگ گذاشتن وسط بازی بلژیک و فرانسه رفتن بروکسل تا کسی تظاهرات نکنه علیهشون.