• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/04/20 ساعت 16:28

    #محمود_صادقی: شاید ما اصلاحات به سبک #عربستان به را سخره بگیریم اما آن سیستم نیاز داخلی خودش را فهمیده است و حداقل دارد سعی می‌کند که به آن پاسخ دهد. وقت تعارف وشعار نیست، باید به تعدد همزمان بحران درکشور معترف باشیم./ ایران