• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/04/19 ساعت 11:11

    نمایندگان که بخاطرضعف نظارت، در وضع بد اقتصادی و مدیریتی کشور شریکِ #دولت هستند؛#استیضاح ۵وزیر را کلیدزده‌اند، ۵مورد پیش‌کش! یکی رابه نتیجه برسانید‌و مثل طرح سوال از رئیس جمهور و ۳ استیضاحِ هم زمان با زدوبند رهانکنید، همین تلنگر وزرای دلآرام را به تکاپو وامی‌دارد!