• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/04/19 ساعت 19:02

    کاش این حضرات اساتید دانشگاه بفهمند که حرمت امامزاده به متولی‌اش است. وقتی مقاله‌ها تهی و کپی اند توقع دارند وضع نهاد علم در کشور چطور باشه؟ چطور توقع دارند که نهادها و … آکادمی را مرجع خودشان بدانند؟ و …