• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/19 ساعت 13:55

    عکس روز: وال‌ها، گرفتار در پلاستیک اثر هنری با اشاره به معضل زیست ‌محیطی انبوه پسماندهای پلاستیکی در دریاها و اقتانوس‌ها پارلمان ایتالیا، رم