• تشکلهای دانشجویی به قالب‌‌های قدیم برگزاری دوره‌ها و اردوهای دانشجویی اکتفا نکنند، مثلاً «اردوی وزارت‌خانه‌ای» برگزار کنید. برای موضوعات کاری یک وزارت‌خانه، با رویکرد هدفمند، مستمر، جدی و مداوم مشکلات پیش روی را شناسایی کرده و سپس برای کمک به حل مشکل؛ اقدام و کار تعریف کنید.