• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/19 ساعت 11:42

    داستان استفاده از پیام‌رسان داخلی شبیه آن جوکی‌ست که طرف رفته بود هواپیماربائی و اسلحه را گذاشته بود روی شقیقه خلبان و گفته بود: یا می‌ری دوبی یا …(شلیک کرده بود!)