• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/19 ساعت 11:00

    #اردوغان رئیس جمهور #ترکیه کابینه جدید خود را معرفی کرد که براساس آن مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ماند، ژنرال آکار وزیر دفاع وبرات آلبرایک، داماد اردوغان نیز وزیر خزانه داری تعیین شدند