• فیلسوفان همیشه داستان گفته‌اند، اما از نوعی دیگر - فلسفه‌ورزی انسان‌ها نه با #استدلال عقلانی، بلکه با قطعه‌ای #ادبی شروع می‌شود (کاستیکا براداتان، لس‌آنجلس ریویو آو بوکز، ۱۴۰۰ کلمه، ۹ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۰۴۸/