• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/04/19 ساعت 17:09

    شهادت میدم که داره حقیقت رو میگه. چند بار خواستم ازش بپرسم که چرا کولر روشن نمیکنه؛ حدس زدم و از پرسیدنش منصرف شدم. دمش گرم