• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/19 ساعت 08:21

    برای اینکه انتخابِ ما «ارزشمند» باشد طبیعتاً خدا باید یک‌مقدار پنهان بشود، سکوت کند و به‌خاطر کارهای خوبمان، زود پاداش ندهد و فوری عکس‌العمل نشان ندهد؛ همین باعث می‌شود که احساس تنهایی کنیم.