• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/04/19 ساعت 00:28

    بدتر اینکه هیچ سازوکار مشخصی برای نظارت بر محتوای آن نیست. از سه نرم افزار مخصوص تماشای فیلم استفاده میکنم که هر سه اشتراک دارم. هر سه آنها محتوای غیر مرسوم و فاقد صلاحیت انتشار دارند