• خدایی اولین بار که توتواسپورت تیتر زد: رونالدو-یووه؛ چه استوری(چه داستانی)، گفتم برو بابا!