• المیرا شریفی   elmira_sharifi@

    1397/04/19 ساعت 12:40

    زمانه پر التهابی است، حساس و پراتفاق. هرگونه بی سلیقگی و نبود شناخت ، آب به آسیاب ِدشمن ریختن است. اولویت : #مدیریت درست و #آرامش . آرامش و همدلی مهمترین نیاز حال حاضر است.