• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/19 ساعت 21:49

    ما : در مصرف آب صرفه جویی کردیم در مصرف برق صرفه جویی کردیم در مصرف گاز صرفه جویی کردیم در مصرف نفت صرفه جویی کردیم در مصرف شیر صرفه جویی کردیم لطفا فقط شما : در مصرف ارز صرفه جویی بکنید !