• رویداد استارتاپی همفکر ۲۰ تیر در تهران، کرمان، تنکابن و قوچان برگزار می‌شود. http://dlvr.it/Qb۵۷cG