• رییس کمیسیون کسبو‌کارهای نوین دانشبنیان اتاق ایران: دولت از شرکتهای بزرگ حمایت مالی کند، نه ازاستارتآپها http://dlvr.it/Qb۳vMW