• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/19 ساعت 11:58

    مسعود تجریشی: یک سوم اداره کشور برعهده نمایندگان مجلس است اما متاسفانه در رای و تصمیم یکپارچگی ندارند. برای مثال تعداد قابل توجه‌ای از نمایندگان مجلس حرف از کم‌آبی و ضرورت حل بحران آب می‌زنند اما وقتی به شهر خود می‌روند برای ما نامه می‌فرستند که باید سد ساخته یا باید آب رها شود.