• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/19 ساعت 11:58

    رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از افزایش بی رویه جمعیت گفت: با بهره وری موجود، فقط می‌توانیم برای ۵۰ میلیون جمعیت غذا تولید کنیم و مابقی آن را وارد می‌کنیم. http://yon.ir/rlPoz