• عليرضا زاكانى   zakani_ir@

    1397/04/19 ساعت 21:44

    ۱۸ تیر نماد مظلومیت مردم، دانشجویان ونیروی انتظامیست زیرا آسایش مردم سلب، دانشجویان ضرب وشتم ونیروی انتظامی قربانی دسیسه‌های سیاسی شد. وعبرتی شدتا ضررملعبه دست سیاسی کاران شدن دانشجویان، اشتباه بی تدبیری وهجوم نیروی انتظامی به دانشگاه و آشوب اراذل واوباش به اسم دانشجو آشکار شود.