• «وقتی با مولوی همزبان شویم، چگونه می‌توان گفت کجا شعر پایان می‌یابد و فلسفه آغاز می‌گردد، یا چه وقت و چگونه عرفان وارد می‌شود؟» http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۰۴۸/