• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/19 ساعت 11:49

    هر ایرانی به طور متوسط روزانه ۳ پلاستیک وارد چرخه محیط زیست می‌کند. http://yon.ir/ziaAW