• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/19 ساعت 08:21

    وقتی احساس تنهایی کنیم و تصور کنیم در یک جهان بی‌رحم زندگی می‌کنیم، بی‌رحمانه سراغ تأمین منافع خودمان می‌رویم و به‌خاطرش حاضریم به دیگران هم ظلم کنیم.