• بی قانون آنلاین   bighanoononline@

    1397/04/19 ساعت 22:37

    امروز ناهار مرغ شکم پر داشتیم، بعد از ناهار بابام رفت لم داد رو کاناپه و شروع کرد به خوردن انگور، اگه یه برده داشتیم که با پر طاووس بادش میزد، دستور حمله به بین النهرین رو هم صادر میکرد! مهدی حجازی | بی قانون آنلاین @bighanoonOnline